FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि सामाग्री माग सम्बन्धि

पशुपन्छी उपचारको लागी शिविर संञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

विद्यालयको लेखा परिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

योजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

कैचि कागीँयो वितरण कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आवह्रानको सुचना

मिति २०७८/११/२० गते बसेको सम्मानित आठौँ गाउँसभाको निर्णयहरु ।

ओखर खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी समुह फर्म छनौट सम्बन्धमा ।

नयाँ स्याउ सिमि आलु पकेट खेती विस्तार कार्यक्रमको लागी समुह फर्म छनौट विस्तार सम्बन्धमा

बेरोजगार व्यत्तिको सूची दर्ताका लागी निबेदन लिने सम्बन्धमा ।

आठौ गाउँ सभामा उपस्थित भई दिने सबन्धमा ( वडाध्यक्ष ज्यूहरु सबै, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु सबै र गाउँसभा सदस्यज्यूहरु सबै)

८ ‌औ गाउँसभामा उपस्थित भई दिने सम्बन्धमा

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

कृर्षिका लाग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सिल्पोलिन पलास्टिक पाल मागको सूचना ।

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

हाजिर उतार पठाउनेे सम्बन्धमा ( वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्यचौकीहरु ,सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईहरु र पशु सेवा केन्द्र सबै )

कोभिड -१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्त्रण सम्बन्धि सूचना ।

अावश्यक सहयाेग गरि दिने सम्बन्धमा ( वडा कार्यालय सबै )

जिन्सि मौजातको बार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय र विद्यालय सबै )

उपस्थित भइ दिने सम्बन्धमा ( कार्यपालिका सदस्य सबै )।

उपस्थित भइ दिने सम्बन्धमा ( कार्यपालिका सदस्य सबै )।

हाजिर उतार पठाउने सम्बन्धमा(वडा कार्यालय, स्वास्थ्ययचौकी, सामूदायिक स्वास्थ्यय केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र सबै) ।

आ.व ०७८/०८९ को प्रथम चौमासिकको माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ( विद्यालय सबै)

२०७८/०५/२८ गते सम्मको कोभिड-१९ को रिपोर्ट

वार्षिका समिक्षामा सहभागी भइ दने सम्बन्धमा ( स्वास्थ्य चौकी सबै )

बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धि सूचना (जानकारी गाराउने वडा कार्यालय सबै )

सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

सूचि दर्ता निबेदन ढाँचा

सम्मत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना ।

कनकासु्न्दरी गाउपालिकाको आ.व २०७८/०८९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु

२०७८/०३/१३ देखि २०७८/०३/२५ सम्मको कोभिड-१९ रिपोर्ट

सातौ गरिमाय गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ( गाउँसभा सदस्य सबै ))

घट्ना दर्ता अभियान सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

कृषक महानुभावहरुको लाग अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

हाजिर उतार पठाउने सम्बन्धमा(वडा कार्यालय, स्वास्थ्ययचौकी, सामूदायिक स्वास्थ्यय केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र सबै) ।

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा । (वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्य सबै )

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

बाख्रापालनको लागी कृषक समुह छनोट सम्बन्धि सूचना ।

भेडापालनको लागी कृषक समुह छनोट सम्बन्धि सूचना ।

रकम भुक्तानी सम्बन्धमा (सरोकारवाला सबै) ।

रोष्टर/विज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित शिक्षक सबै)

राय सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको बैङ्क खाता सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

आ.व ०७८/०८९ को कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा (गैर सरकारी संघ संस्थाहरु)

श्री गगन बहादुर बडुवाल प्रति धन्यबाद ज्ञापन सम्बन्धमा ।

निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा ( वडा कार्यालय सबै )

गाउँपालिकाको WASH Plan

श्री उत्तम कुमार भण्डारी प्रति धन्यबाद ज्ञापन सम्बन्धमा

२०७८/०२/२३ गते सम्मको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको कोभिड-१९ रिपोर्ट

आ.व ०७८/०८९ को कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय र विषयगत शाखा सबै)

उपस्थित भइ दिने बारे ।

गाउँपालिका वडा कार्यालय र गाउँपालिका अन्तर्गतका शाखा कार्यालय बन्न हुने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७८/१/२८ गते कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा कोभिड-१९ को एन्टिजिन परिक्षण गरिएको रिपोर्ट

राजपत्रमा प्रकाशित गरि सार्बजनिकरण गरिएको सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने गर्ने सम्बन्धमा । (एम्बुलेन्स)

कोभिड-१९ को एन्टिजिन परिक्षणको लागी सव संकलन सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ दुर्त प्रतिकार्य टोलि गठन सम्बन्धमा ।

गाउँ विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको नामावली

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

दरखास्त आवह्वान सम्बन्धि सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका (स्वास्थ्यचौकी र सामुदायीक क्लीनिक) सबै

बेरोजगार व्यक्ति छनौट गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

विपद ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भइ दिन हुन (समितिका सदस्य सबै)

कृषि सहकारी/समुह/व्यक्तिको फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना ।

कोभिड-१९ को फोकल Person तोकिएको सम्बन्धमा ।

क्यटलग सपिङ्ग विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचना

भेडा पकेट वडा नं (१ र ७ ) र बाख्रा पकेट वडा नं (६) को लागी प्रस्ताव आवह्ववानको सूचना ।

फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना ।

गाउँपालिका अन्तर्गत संञ्चालन हुने कोभिड-१९ को खोप संञ्चालन केन्द्रको विवरण

गाउँपालिका स्तरिय खोप समन्वय समिति विवरण

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको बैङ्क खाता सम्बन्धि सुचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

योजना सम्झौता गर्न पठाउने सम्बन्धि सुचाना (वडा अध्यक्ष र वडा सचिव सबै )

आगामी आ.व २०७८/०७९ को लागी बेरोजगार ब्यक्ति सुचिकरण हुने सम्बन्धि सुचना ।

वि.व्य.स गठन गर्ने सम्बन्धि सुचना ( विद्यालय सबै )

रेविज खोप संञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना । (तेस्रो पटक)

अ.न.मि बैकल्पिक उम्मेद्धारलाई जानकारी सम्बन्धमा

प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण (IEE) गर्नको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

आ.व ०७७/०७८ मा खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सम्बन्धि सूचना

स्थानिय अनुकुलन कार्य योजना निर्माणको लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।

Invitation For Sealed Quotation

उद्यम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धि सूचना ।

Invitation for Bids Kankasundari Rural Municipality

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

विवरण उपलब्ध गरि दिने सम्बन्धमा (कनकासुन्दरी गाउँपालिका सम्पूर्ण हकारी संथा लि ।)

दरखास्त फारम स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

घट्ना दर्ता डिजिटाइजेसन गर्नका लागी सेवा खरिद सम्बन्धि सुचना

लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धि सुचना ।

लिखित परिक्षको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना ।

लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धि सुचना ।

करार सेवाको लागी दरखास्त आबह्वान गरिएको सुचना ।

पशुपन्छी पालक कृषकहरुको लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुको लेखापरिक्षकमा सूचीकृत हुने सम्बन्धि सुचना ।

सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना

शिल हुने सम्बन्धी सुचना ।

सामाजिक सुरक्षा नविकरण गर्ने सम्बन्धी (वडा कार्यालय सबै कनकासुन्दरी गाउँपालिका)

कनकासुन्दरी गाउँपालिका ३ दिनको लागी शिल गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

कृषकहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सुचना

कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थिती हुने सम्न्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

COVID-19 महामारी रोगकाे लक डाउन सम्बन्धि सुचना ।

७० ‌‍‌औ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धि सुचना ( कनकासुन्सदरी गाउँपालिकाका सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाइ )

असिष्टेन्ट सव ईन्जिनियर पदकाे लिखित तथा मौखिक परिक्षा सम्बन्धि सुचना ।

पत्रचारमा सहयाोग गरि दिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै ) कनकासुन्दरी गाउँपालिका

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges Notice of Kankasundari Rural Municipality

जानकारी सम्बन्धमा

विवरण पठाइ दने बारेमा ( कनकासुन्दरी गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालय सबै )

प्रधान मन्त्रि कृषि आधुनिकरणको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना ।

एम.आइ.एस अपरेटर र फिल्ड सहाय पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सचना ।

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धी सुचना ।

आ.व २०७५/०७६ को सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धमा

योजना सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ( तोकिएका विद्यालय सबै )

वडा स्तरिय याेजना संचालन गर्ने बारेमा ( ताेकिएका कर्मचारीहरु )

आ.व २०७६/०७७ को चौथाे गाउँसभाको बैठकमा उपस्थित हुेने बारेमा

निर्देशन सम्बनधमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको सवै

आ.व २०७६/७७ बस्ति तथा वडा स्तरको योजना छनौटको जानकारी सम्बन्धमा

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्र रहेका उपभोक्ता समितिहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना

कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !

तेस्रो गाउँसभा बैठकमा उपस्थित भइ दिने बारे कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका (गाउँसभाका सदस्यहरु सबै)

सव -इन्जिनियर पदको विज्ञापन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

Online MIS System सम्बन्धी ३ दिने अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी हुने बारे वडा सचिव सवै ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका विधालयका कर्मचारीहरुलाइ सहभागि गराई दिने सम्बन्धमा

बेरुजु फर्छाैट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित पेश्कि फर्छाैट बारे