FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व 076077 को बार्षिक कार्यक्रम तथा योजनहरु

७५/७६ 07/16/2019 - 13:02 PDF icon बजेट_बक्तव्य_२०७6_को_अनुसूचीहरु[1].pdf

आ.व २०७६/०७७ को बजेट

७५/७६ 07/16/2019 - 13:41 PDF icon आ.व ०७६।७७ को बजेट docx.pdf

बजेट बक्तब्य आ.व २०७७/०७८

७७/७८ 08/05/2020 - 12:31 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७७.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम आ.व ०७७/०७८

७७/७८ 11/19/2020 - 12:48 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्र आ.व ०७७।०७८.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/11/2021 - 12:14

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०८९ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/11/2021 - 14:14 PDF icon बजेट बक्तब्य आ.व २०७८।०८९.pdf

२०७९।०८० को बजेट

०७८/०८९ 06/27/2022 - 12:23 PDF icon २०७९।८० को बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम

०७८/०८९ 06/29/2022 - 11:48 PDF icon निती तथा कार्यक्रम ०७९।०८०.pdf

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आव २०८०/०८१ को बजेट बक्तव्य

८०/८१ 06/26/2023 - 13:13 PDF icon कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको आ.व २०८०।०८१ को बजेट वक्तव्य.pdf